disclaimer

Het gebruik van deze website is onderworpen aan voorwaarden. Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken stemt u in met deze voorwaarden. De gegevens op deze internetsite zijn bedoeld ter algemene informatie over de organisatie van Xmedia en haar dienstverlening, producten en partners en kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd.

Wij betrachten uiterste zorgvuldigheid bij het samenstellen en onderhouden van onze internetsite en maken gebruik van bronnen die betrouwbaar worden geacht.

Wij staan echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie, noch voor het foutloos en/of ononderbroken functioneren van de internetsite.

Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. De geboden informatie is niet bedoeld als vervanging van deskundig advies. Zonder verificatie of nader advies is gebruikmaking van de geboden informatie voor eigen rekening en risico van de gebruiker. Aan door de gebruiker met behulp van de informatie op deze site uitgevoerde kostenberekeningen kunnen geen rechten worden ontleend.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door voort te gaan op informatie die op deze website te vinden is. Indien u via deze internetsite een pagina raadpleegt van derden (zgn. link), wijzen wij u erop dat deze informatie wordt verstrekt door de derde die op de betreffende pagina wordt genoemd. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de informatie op deze sites. Wij, respectievelijk de rechthebbende, behouden alle rechten met betrekking tot de op deze site gepresenteerde informatie, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot teksten, logo’s, handelsmerken, grafisch materiaal. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de informatie door te geven, te vermenigvuldigen of te verspreiden zonder toestemming te vragen.

“Surf” over onze website om een indruk te krijgen van wat wij u kunnen bieden en schroom niet om contact met ons op te nemen voor een vrijblijvend advies.